प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गु

३० - जानेवारी - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि. क्र . II २५/२०१९

२१ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा क्रमांक १७.२०१९ पोलीस ठाणे एमईआयडीसी कुपवाड

१५ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा क्रमांक २८.२०१९ पोलीस ठाणे इस्लामपूर

१० - जानेवारी - २०१९

गुन्हा क्रमांक १२.२०१९ पोलीस ठाणे सांगली सिटी