प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन पाथरी गु . र. न. ४७ /२०१९ कलम ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

१५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन पाथरी गु . र. न. ४६ /२०१९ कलम ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

३० - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन मानवत गु . र. न. २७ /२०१९ कलम ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

१३ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन नानलपेठ गु . र. न. १६ /२०१९ कलम ७ ,१२ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

२० - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन वजिराबाद जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 72/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018