प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा क्र२०/२०१९ आनंद नगर उस्मानाबाद

२८ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा क्र२8/२०१९ पोलीस ठाणे, वाशी उस्मानाबाद

२४ - जानेवारी - २०१९

कवठेमहांकाळ पोलीस स्टेशन मधील पोलीस कॉन्स्टेबल प्रमोद रोडे बक्कल नंबर १९९७ आणि पोलीस कॉन्स्टेबल सुनील घोडके बक्कल नंबर २४४१ यांना लाच घेताना अटक

२५ - जानेवारी - २०१९

राजापूर पोलीस ठाणे गु. रजि .नं ०९/२०१९

२४ - जानेवारी - २०१९

ला. प्र. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. ०५ - २०१९