प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३१ - डिसेंबर - २०१९

विष्णुनगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर 360/2019

३१ - डिसेंबर - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर 372/2019

३१ - डिसेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 1004/2019 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

३१ - डिसेंबर - २०१९

रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाणे गु.र. नं 196/2019

३१ - डिसेंबर - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर 371/2019