सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०२४

सन २०२४ मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२४

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता २०२४

२०२४

परिक्षेत्रनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हयांची अदयावत माहिती - २०२४

२०२४

सन २०२४ मधील सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०२४

सन २०२४ मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२४

सापळा प्रकरणांत ज्या आरोपींविरुद्ध कारवाई केली त्यापैकी अद्यापपर्यंत निलंबित न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती सन - २०२४

२०२४

अद्यापपर्यंत शिक्षा झालेल्या सापळा प्रकरणांत बडतर्फ न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती सन - २०२४

२०२४

शासनाकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आलेली प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणांची माहिती सन - २०२४