सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०२२

शासनाकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आलेली प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणांची माहिती.

२०२२

अभियोगपूर्व मंजूरी व पुनर्विलोकनाकरीता शासन / सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे २०२२

२०२१

सन २०२१ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०२१

सन २०२१ मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२१

सन २०२१ मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२०

सन २०२० मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०२०

सन २०२० मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२०

सन २०२० मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती.