सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१५

सन २०१५ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१४

सन २०१४ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१४

सन २०१४ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१४

सन २०१४ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१३

सांख्यिकी २०१३

२०१२

सांख्यिकी २०१२

२०११

सांख्यिकी २०११

२०१०

सांख्यिकी २०१०