सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१७

सन २०१७ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१७

सन २०१७ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१७

सन २०१७ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१६

सन २०१६ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०१६

सन २०१६ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१६

सन २०१६ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१५

सन २०१५ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१५

सन २०१५ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती