सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०२४

अभियोगपूर्व मंजूरी व पुनर्विलोकनाकरीता शासन / सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे सन - २०२४

२०२३

सन २०२३ मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२३

सन २०२३ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०२३

सन २०२३ मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२२

सन २०२२मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२२

सन २०२२ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०२२

सन २०२२मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२१

सन २०२१ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.