सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०२३

अभियोगपूर्व मंजूरी व पुनर्विलोकनाकरीता शासन / सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे २०२३

२०२२

सन २०२२मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२२

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता २०२२

२०२२

परिक्षेत्रनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हयांची अदयावत माहिती.

२०२२

सन २०२२ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०२२

सन २०२२मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२२

सापळा प्रकरणांत ज्या आरोपींविरुद्ध कारवाई केली त्यापैकी अद्यापपर्यंत निलंबित न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती.

२०२२

अद्यापपर्यंत शिक्षा झालेल्या सापळा प्रकरणांत बडतर्फ न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती.